Malullük Sigortası

Malul Sayılma Şartı: 1.)Sigortalının ,      2.)İşverenin talebi üzerine SGK’unca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-(a)[SSK] ve 4/1-(b)[Bağ-Kur] sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul […]